INTERNET em Capanema(46) 3552-3144
AV BRASIL 1306 - CENTRO 85760-000 - Capanema - PR